Vedtægter for Morsø Rideklub

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune.

Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 2 Formål

Stk. 1. Klubbens formål er at dyrke ridesporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Stk. 2. Klubbens formål er desuden at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben, samt at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet/foreningslivet.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som aktivt medlem kan enhver optages, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsen fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år.

Stk. 2. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ride sportslige aktiviteter, men er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Stk. 4. Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Stk.5. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på en begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6. Indmeldelse skal ske på klubbens indmeldelsesblanket på hjemmesiden til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

§ 4 Kontingent/Restance

Stk. 1. Næste års kontingentfastsættelse skal ske ved den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. For aktive medlemmer opkræves kontingentet forud pr. 1. april og 1. oktober. For passive medlemmer opkræves kontingentet forud 1 gang årligt pr. 1. oktober.

Stk. 3. Hvis et medlem står i restance med 3 måneder, ophører medlemmets rettigheder og medlemmet kan kun få disse rettigheder tilbage mod betaling af restancen. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom.

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige satser med ansvar overfor generalforsamlingen

§ 5 Udelukkelse og eksklusion

Stk.1. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et

medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade

for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af

samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder

sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den

pågældende klub er inhabil.

Stk.2. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes

fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres

sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne

stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og

forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for

Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

Stk.3. I det af § 5 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning

og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen

indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige

skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund,

at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

(eksklusion).

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i den lokale presse eller ved opslag i ridecentret, samt på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer fra det fyldte 16. år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem i mindst 1 måned. Valgbarhedsalderen er 18 år. Forældre til børn under 16 år har stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og kun en stemme pr. barn og kun en stemme pr. person.

Stk. 4. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent og referent

3. Formanden aflægger årsberetning til godkendelse

4. Pokaluddeling

5. Årsregnskab forelægges til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10. Valg af udvalgsformænd • stævneudvalg, etablissement, materiel- og anlægsudvalg vælges i ulige år •sponsorudvalg, velfærdsudvalg, juniorudvalg, handicapudvalg vælges i lige år

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

12. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen og denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning sker, hvis mindst 1 medlem i generalforsamlingen ønsker det. Ved personvalg, hvor der bliver foreslået flere personer end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning med simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal jvf. §§ 11 og §§ 12.

Stk.9. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.

Stk. 2. I det sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annonce i den lokale presse eller ved opslag i ridecentret samt på klubbens hjemmeside.

§ 8 Klubbens daglige ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Desuden vælger generalforsamlingen formænd for de udvalg, bestyrelsen skønner, der er behov for.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.5. Senest 1 måned efter generalforsamlingen sammensætter udvalgsformændene selv deres udvalg med mindst 2 medlemmer yderligere, heraf 1 næstformand.

Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:

Stævneudvalg, materiel- og baneudvalg, etablissementsudvalg

og følgende udvalg bør til enhver tid være etableret i klubben:

Sponsorudvalg, velfærdsudvalg, juniorudvalg, handicapudvalg.

Udvalgsformændene deltager hvert kvartal i et stormøde sammen med bestyrelsen.

I tilfælde af vakance for udvalgsformanden overtager den valgte næstformand formandens beføjelser og vælger et nyt medlem til udvalget.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

Stk.6. Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og revisorer samt suppleanter vælges for 2 år. 2 af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer i ulige år ifølge kalenderår. Desuden afgår 1 revisor hvert år, første gang ved lodtrækning. Udvalgsformændene for stævneudvalg, juniorudvalg og etablissementsudvalg vælges i ulige år, sponsorudvalg, velfærdsudvalg, materiel- og baneudvalg samt handicapudvalg vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat og et beslutningsreferat godkendes senest 14 dage efter mødets afslutning og underskrives ved det førstkommende bestyrelsesmøde, der herefter vil være tilgængelig for medlemmer på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af ad hoc-opgaver.

Stk.8. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsesmøder afholdes 1 gang månedligt efter en mødeplan, der udarbejdes på første møde efter generalforsamlingen. Dog kan mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætte ønske overfor formanden om afholdelse af et ekstra bestyrelsesmøde. Dette møde afholdes senest 2 uger efter bestyrelsesmedlemmets anmodning. Bestyrelsesmøder/stormøder indkaldes skriftligt med min flg. dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Økonomisk rapport fra kassereren

4. Rapport fra udvalgene (ved stormøder)

5. Evt.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformanden.

Stk.9. I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Stk. 10. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og afskedige berider og andre nødvendige hjælpere.

§ 9 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Årsrapporten og budget for det kommende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og årsrapporten skal udarbejdes af en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer, tillige med forslag til budget for det kommende år.

Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Klubbens revisorer kan til enhver tid og uden varsel foretage revision af klubbens regnskaber.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser, ligesom denne kan meddeles prokura for så vidt, angår daglige og sædvanlige dispositioner.

Stk. 3. Der påhviler ikke klubbens medlemmer og dens bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

§ 11 Vedtægtsændring

Stk. 1. Ændring af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Enhver ændring af vedtægten skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 12 Opløsning

Stk. 1. Klubbens opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens aktiver anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2010.

Dirigentens underskrift